Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 03/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ mười tám (khóa XI) về nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020, ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết số 33/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng
an ninh năm 2020
của UBND tỉnh Bắc Kạn

Chương trình hành động đã giao 39 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cho 15 đơn vị, sở, ngành và giao 140 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho 25 Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại của tỉnh trong năm 2019 và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển năm 2020 và cả giai đoạn 2016 – 2020.

Các nhiệm vụ, giải pháp được gắn với các nhiệm vụ, gảii pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content