Liên hệ

Trang Thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn – Địa chỉ: số 9 – Đường Trường Chinh – Thành phố Bắc  Kạn – Tỉnh Bắc Kạn. Trưởng Ban Biên tập: Ông  – . Điện thoại: 0209.3874.262 – Email:  khdt@backan.gov.vn