Đoàn công tác của tỉnh thăm nắm tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 681/KH-BCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể tại các huyện, thành phố. Chiều ngày 18/11/2021, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn thăm nắm tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Sở Tài chính và Liên minh HTX tỉnh.Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong năm 2021, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn cho biết, UBND thành phố đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể do 01 đồng chí lãnh đạo UBND thành phố làm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban và 26 thành viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, phường và các đoàn thể liên quan đến công tác phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, trong đó phòng Tài chính- Kế hoạch được phân công là cơ quan thường trực, làm đầu mối quản lý để thống nhất, đồng bộ xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành. Hàng năm, UBND thành phố đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đồng thời đưa vào chỉ tiêu kinh tế trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã có 9 HTX thành lập mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Bắc Kạn có 44 HTX với tổng số 394 thành viên; Tổng vốn hoạt động là 81.378 triệu đồng; Doanh thu bình quân của một HTX ước đạt 1.800 triệu; Lãi bình quân của một HTX ước đến hết năm 2021 là 150 triệu đồng; Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX ước đến hết năm 2021 là 66 triệu đồng/người/năm. Số hợp tác xã sản xuất sản phẩm đạt OCOP là 4 HTX với 13 sản phẩm, trong đó có 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 nhưng phần lớn các HTX vẫn tiếp tục duy trì và phát triển, cung ứng các dịch vụ phục vụ sản xuất cho thành viên một số HTX đã chủ động liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên liên kết tiêu biểu như HTX Tân Thành cũng chủ động ký kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh tại Hợp tác xã Kiên Anh

Qua nghe báo cáo và thăm nắm tình hình thực tế, đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố Bắc Kạn trong công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua, đồng thời biểu dương những nỗ lực phấn đấu của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố; chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; rà soát, xây dựng phương án giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động./

Thành Luân

 

 

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content