Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh.

Theo đó, hướng dẫn thực hiện 03 nội dung gồm: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập.

Cánh đồng bí xanh ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Trong đó, các hình thức liên kết được hỗ trợ, gồm: Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên kết sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Các hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu; hỗ trợ phát triển chế biến chè, miến dong; hỗ trợ sơ chế, chế biến dược liệu; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm; hỗ trợ phát triển chăn nuôi; hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích; chính sách hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; hỗ trợ Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Theo hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, lựa chọn các danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn điện tử (Tác giả P – Q)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content