Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022

 

Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Trong đó tập trung thực hiện 02 nội dung sau:

  1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2022, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 10 doanh nghiệp nhỏ.

Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2022, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 10 doanh nghiệp nhỏ.

  1. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2022, hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp nhỏ sử dụng dịch vụ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Kạn giao các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện, cụ thể như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch. Là đầu mối theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện Kế hoạch… Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phân bổ chi tiết kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương được giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố phổ biến Kế hoạch đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa các huyện, thành phố, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phổ biến Kế hoạch đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện kế hoạch; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương để tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển./.

Nguyễn Bình

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content