Chương trình hành động thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chương trình hành động thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chương trình được ban hành với mục đích: Đảm bảo sự nhất quán, đồng bộ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra; là cơ sở, khung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Yêu cầu đặt ra đối với Chương trình của tỉnh, đó là: Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động phải bám sát những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình hành động phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh, phù hợp với nội dung, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động phải xác định, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình hành động.

Mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội là: Giữ nguyên mục tiêu và phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,5 – 7,0%/năm; GRDP bình quân đầu đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2-2,5%/năm. Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân trong sản xuất, kinh doanh. Phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chương trình hành động xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023). Thực hiện mở cửa, phát triển du lịch, văn hóa. Tạo thuận lợi trong vận chuyển, đi lại, lưu thông hàng hóa. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Thứ hai, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Hỗ trợ người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn; đào tạo, việc làm. Thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi qua ngân hành Chính sách xã hội.

Thứ ba, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thực hiện miễn, giảm thuế phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp thuế. Thực hiện hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay. Thực hiện giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp, người dân theo quy định.

Thứ tư, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. Khẩn trương triển khai các dự án quan trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế của tỉnh; triển khai các dự án đầu tư hạ tầng y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Thứ năm, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn với 03 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content