Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Chiều ngày 25/02/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự Hội nghị có Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh (Ban chỉ đạo); các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; đại diện lãnh đạo và các chuyên gia của đơn vị tư vấn (Liên danh Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam và Trung tâm điều tra & Quy hoạch đất đai).

Hội nghị đã nghe Đơn vị tư vấn trình bày tổng quan về lập Quy hoạch tỉnh (nội dung lập quy hoạch, phương pháp tiếp cận và phương pháp tích hợp); kết quả thực hiện khảo sát, thu thập thông tin phục lập Quy hoạch tỉnh tại các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; nội dung phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong xây dựng Quy hoạch tỉnh.


Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hòa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt về dự thảo Kế hoạch triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố tập trung cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Nội dung Quy hoạch tỉnh; nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và lộ trình triển khai lập Quy hoạch tỉnh. Theo đó thời gian dự kiến hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 1 và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 2 trong tháng 8/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 3 trong tháng 10/2020 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 11/2021; trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh vào tháng 12/2021; trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 04/2022; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch vào tháng 05/2022.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh và Đơn vị tư vấn trong thời gian vừa qua đã tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát lại các nội dung còn thiếu thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách, gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ;  giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia, đóng góp các ý kiến và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan của các Bộ, ngành trung ương để lồng ghép các nội dung của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng trong quy hoạch tỉnh và ngược lại, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai lập Quy hoạch tỉnh; chỉ đạo đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung quy hoạch theo Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của đơn vị tư vấn; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định; tổng hợp ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố  hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp; chỉnh sửa bản quy hoạch có tầm nhìn, đồng bộ, khả thi và có tính liên kết vùng./.

Phương Thanh

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content