Thông báo hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (đợt 2)

0
211

Sở Kế hoạch và Đầu tư mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (đợt 2)

Thông báo số 1065