Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2025

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2025 nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, phòng ngừa rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ trước đó), ngày 06/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2025. 

Mục tiêu cụ thể của hoạt động hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời và toàn diện. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý doanh nghiệp; người được giao thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và các đối tượng khác có liên quan; thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp. Huy động, khuyến khích nguồn nhân lực để hình thành và phát triển đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, gồm: Luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật, chuyên gia pháp lý. Chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý đối với các lĩnh vực trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, như: Nông, lâm nghiệp; đất đai; đầu tư; xây dựng; du lịch; đăng ký thành lập doanh nghiệp; thủ tục hành chính…

Thực hiện mục tiêu của chương trình, tỉnh sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp với các nội dung: Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gắn với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Bên cạnh đó, duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào “Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật” (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật), để doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tìm hiểu theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; bản án, quyết định của tòa án; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp; văn bản tư vấn pháp luật của đội ngũ tư vấn pháp luật. Việc duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về VBQPPL được thực hiện theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Tổ chức điều tra, khảo sát để xác định nhu cầu và nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Thiết lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp là đội ngũ luật sư, luật gia, tư vấn viên pháp luật; công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành.

Như vậy, với những nội dung mới công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lặp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận, tham khảo, qua đó nâng cao hiểu biết tuân thủ pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật./.

Nguyễn Thị Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content