Tăng cường công tác kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác kiếm soát đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn thu hút được 23 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 2.377 tỷ đồng, trong đó có 04 dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản chì kẽm, vật liệu xây dựng.

Các dự án đầu tư khai thác chế biến khoáng sản chì kẽm, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản… Công nghệ khai thác và chế biến phù hợp theo quy định của pháp luật về công nghệ, hạn chế sử dụng công nghệ lạc hậu tiêu hao nguồn năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việc cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đảm bảo theo quy định Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường. Các dự án phải được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép khai thác, yêu cầu chủ dự án có phương án bảo vệ môi trường phù hợp, sử dụng phương tiện khai thác chế biến mới, không lãng phí nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Đối với các cơ sở chế biến sâu khoáng sản, trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chú trọng việc khuyến khích sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến để tiết kiệm tài nguyên, không gây ô nhiễm môi trường, không thẩm định các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tỉnh Bắc Kạn cũng đã thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Theo đó từ ngày 01/7/2019, các công trình bảo vệ môi trường của các dự án theo quy định Nghị định số 40/2019/NĐ-CP phải được kiểm tra và chỉ được vận hành thử nghiệm sau khi được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và thông báo đủ điều kiện vận hành. Đến nay, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã thực hiện kiểm tra và thông báo đủ điều kiện vận hành thử nghiệm đối với 08 dự án.

Cũng trong năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã cấp 05 giấy phép thăm dò (trong đó 04 giấy phép khoáng sản kim loại, 01 giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); 04 giấy phép khai thác khoáng sản (trong đó 03 giấy phép khoáng sản kim loại và 01 giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); 01 giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 quyết định gia hạn thời gian khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Các giấy phép khai thác khoáng sản được cấp phù hợp với quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được phê duyệt thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, áp dụng, tuân thủ kỹ thuật khai thác tiên tiến, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trong năm 2020, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với 04 dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều có đầy đủ hồ sơ về môi trường và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định./.

Nguyễn Thị Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content