Nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công )năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương đã được người dân ghi nhận; đồng thời qua đó, giúp các cấp chính quyền nhận thấy những tồn tại, hạn chế để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Chỉ số Papi năm 2018 của tỉnh tăng 32 bậc so với 2017

Chỉ số PAPI được Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức khảo sát. Đây là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung chính là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công. Năm 2018, chương trình nghiên cứu chỉ số hiệu quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đã điều chỉnh bổ sung 02 chỉ số nội dung mới là: Quản trị môi trường và Quản trị điện tử, các tiêu chí đánh giá mới tập trung tìm hiểu khía cạnh quản trị công có sự tham gia của người dân trong từng khâu của quá trình ra quyết định, hơn nữa nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của đông đảo người dân và cung cấp một số dẫn cứ phục vụ đổi mới chính sách bảo vệ môi trường và phát triển Chính phủ điện tử.

Khảo sát chỉ số hiệu quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 thực hiện với hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu chỉ số PAPI về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả của bộ máy chính quyền. Tổng số điểm tối đa để đánh giá chỉ số PAPI là 80 điểm và kết quả được xếp theo 4 nhóm gồm: Nhóm điểm cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp và nhóm điểm thấp nhất.

Kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm trung bình cao. Các chỉ số thành phần cơ bản đều tăng so với năm 2017, trong đó có 01 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm cao nhất là Quản trị môi trường; 03 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình cao là Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân và Thủ tục hành chính công; 04 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình thấp gồm Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Cung ứng dịch vụ công và Quản trị điện tử; không có nội dung ở nhóm điểm thấp nhất.

Chỉ số Papi của Bắc Kạn năm 2018 đạt 44,36/80 điểm,đứng thứ 28/63 tỉnh,
thành phố trên cả nước

Kết quả cho thấy sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số PAPI

Để cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương. Tỉnh phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2019 của tỉnh xếp hạng ở vị trí cao hơn năm 2018 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng trong những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các thanh phần hồ sơ rườm rà, không cần thiết, giảm thời gian giải quyết TTHC. Kịp thời cập nhật, công bố, công khai đầy đủ các quy định về TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên cổng, trang thông tin điện tử. Công khai, minh bạch phí, lệ phí dịch vụ; trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn; khi có thay đổi về thời hạn trả kết quả phải thông báo cho người làm thủ tục, việc thông báo phải được thực hiện bằng văn bản trước khi hết thời hạn cũ. Nâng cao năng lực và kỹ năng ứng xử, thái độ phục vụ cho đội ngũ công chức cấp xã, phường, thị trấn trong cung ứng dịch vụ cho người dân. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, nhất là trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức. Tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 28 Quyết định công bố với tổng số 417 TTHC được công bố (74 TTHC mới ban hành; 256 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 13 TTHC thay thế và 74 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ).  Ngoài ra, các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã luôn quan tâm thực hiện rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm những TTHC còn rườm rà, không cần thiết. Việc giải quyết TTHC tại các sở, ngành, UBND các huyện thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cũng có sự chuyển biến tích cực. Số TTHC giải quyết quá hạn ngày một giảm.

Phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao giải quyết TTHC cho người dân được triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Từ đầu năm đến cuối tháng 5/2019, hệ thống đã cập nhật 42.926 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98%; trong đó, phát sinh 5.294 sồ sơ DVCTT mức độ 3 và 837 hồ sơ DVCTT mức độ 4. Hiện nay, các cấp, các ngành đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nằm tăng số lượng phát sinh hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp và lĩnh vực người có công.

Cùng với đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và tăng hoạt động tương tác giữa chính quyền và người dân qua mạng internet. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng internet để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trong nước, trong tỉnh. Hiện nay, các cơ quan hành chính cấp tỉnh có 17/19 đơn vị và cấp huyện 8/8 đơn vị có trang thông tin điện tử. Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và của các đơn vị luôn cập nhật và công khai các TTHC, cơ chế chính sách liên quan đến người dân, do vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần tìm hiểu.

Bên cạnh đó là các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công… Những giải pháp được triển khai đồng bộ được kỳ vọng sẽ mang đến những kết quả tích cực trong việc cải thiện và nâng cao xếp hạng chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content