Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

Tỉnh Bắc Kạn hiện có khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Trong số đó, chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa đồng đều, còn nhiều hạn chế. Xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh ở mức thấp so với cả nước, trong đó trụ cột kinh tế số xếp hạng 56/63 tỉnh thành. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, việc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, góp phần tạo bước đột phá phát triển kinh tế số của tỉnh là yêu cầu quan trọng và cấp thiết.

Nhằm hỗ trợ tối đa giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phục hồi, tạo tiền đề bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua công tác hỗ trợ công nghệ và tư vấn cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 04/8/2023 về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, trong đó tập trung 02 nội dung:

  1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2023, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 08 doanh nghiệp nhỏ và 02 doanh nghiệp vừa.

– Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Năm 2023, hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho 05 doanh nghiệp siêu nhỏ và 10 doanh nghiệp vừa.

  1. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2023, hỗ trợ cho 08 doanh nghiệp nhỏ sử dụng dịch vụ tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ đươc giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra, cụ thể như: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa tỉnh bàn triển khai, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch, là đầu mối theo dõi, báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện theo quy định… Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương được giao để triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Giao UBND các huyện, thành phố phổ biến Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa các huyện, thành phố, vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Giao Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn có liên quan; phổ biến Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện Kế hoạch./.

Ánh Hồng

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content