Bắc Kạn cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp.

Thời gian qua, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tỉnh cùng các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn nhà nước, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn. Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Công ty Cổ phần In Bắc Kạn đã chủ động thực hiện các giải pháp để tiến hành cơ cấu lại bộ máy tổ chức công ty, thu gọn bộ máy quản lý giảm từ 02 phòng và 03 phân xưởng sản xuất trực thuộc công ty xuống còn 01 phòng chức năng và 03 tổ sản xuất. Công ty đã phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm nhân sự gián tiếp, tăng nhân sự lao động trực tiếp, quy định rõ chức năng nhiệm vụ; thực hiện kiểm soát chi phí sản xuất và chi phí quản lý; tiết kiệm chí phí sản xuất phù hợp với tình hình tài chính và hoạt động hiện tại của công ty. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đổi mới công nghệ thiết bị, cải tiến ứng dụng khoa học vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đáp ứng và phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất của công ty, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn cũng đã thực hiện thoái 28% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, tỷ lệ vốn nhà nước còn sở hữu tại Công ty là 36%. Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, trong đó Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thoái vốn trong giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, sau khi có hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện thoái 36% vốn nhà nước còn lại tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp; sắp xếp, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu lại, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo; quy hoạch và phát triển đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính công khai, minh bạch về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới đã thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển của doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm nhiệm vụ công ích đã được nhà nước giao, đóng góp và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước. Trong 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo quy định có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn kinh doanh có hiệu quả tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao theo từng năm. Công ty TNHH MTV QLKT công trình Thuỷ lợi Bắc Kạn được thành lập theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 đến nay đã ổn định và kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm nhiệm vụ công ích đã được nhà nước giao. Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã hoàn thành việc sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, quan điểm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp kịp thời các hành vi, tiêu cực trong quản lý doanh nghiệp nhà nước…./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content