DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH BẮC KẠN NĂM 2023

TT Tên dự án Vị trí, địa điểm đầu tư Quy mô lĩnh vực thu hút đầu tư Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Địa chỉ liên hệ
I Cụm Công nghiệp
I.1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
1 Cụm công nghiệp Thanh Mai Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

2 Cụm công nghiệp Thanh Vận Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 40 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

3 Cụm công nghiệp Khe Lắc Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

4 Cụm công nghiệp Quảng Chu 1 Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 70 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

5 Cụm công nghiệp Thanh Thịnh Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới, kết nối hạ tầng với KCN Thanh Bình Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

6 Cụm công nghiệp Côn Minh Xã Côn Minh, huyện Na Rì – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Kết nối tuyến Quốc lộ 3B Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

7 Cụm công nghiệp Kim Lư Xã Kim Lư, huyện Na Rì – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường chánh Thị trấn Yến Lạc, Na Rì Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

8 Cụm công nghiệp Huyền Tụng 1 Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 40 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường đi vào Mỹ Thanh Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

9  Cụm công nghiệp Huyền Tụng 2 Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Mỹ Thanh Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

10 Cụm công nghiệp Nông Thượng Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

11 Cụm công nghiệp Lủng Điếc Thôn Lủng Điếc, huyện Ba Bể – Tổng diện tích 18 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

12 Cụm công nghiệp Bản Thi Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

13 Cụm công nghiệp Ngọc Phái Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

14 Cụm công nghiệp Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

15 Cụm công nghiệp Bằng Phúc Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

16 Cụm công nghiệp Yên Phong Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

17 Cụm Công nghiệp Quân Hà Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

18 Cụm Công nghiệp Tân Tú Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

19 Cụm Công nghiệp Pu Pết Xã Pu Pết, huyện Ngân Sơn – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

20 Cụm Công nghiệp Nà Phặc Xã Nà Phặc, huyện Ngân Sơn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

21 Cụm Công nghiệp Pắc Nặm Huyện Pắc Nặm – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

I.2 Thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp
1 Cụm công nghiệp Vằng Mười Xã Trần Phú, huyện Na Rì – Tổng diện tích 15 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

2 Cụm công nghiệp Chu Hương Xã Chu Hương, huyện Ba Bể – Tổng diện tích 18 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

3 Cụm công nghiệp Bằng Lũng Xã Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 18 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

4 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 43 ha;

– Công ty cổ phần Nhựa dầu khí Việt Nam đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật Công ty cổ phần Nhựa dầu khí Việt Nam;

SĐT: 0973 518 899

5 Cụm công nghiệp Quảng Chu Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích đất: 74 ha

– Lĩnh vực thu hút: Công ty cổ phần Dịch vụ Onsen Fuji Bắc Kạn đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ ONSEN FUJI Bắc Kạn;

 

 

TT Tên dự án Vị trí, địa điểm đầu tư Quy mô lĩnh vực thu hút đầu tư Địa chỉ liên hệ
II Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và chế biến Nông, Lâm sản
1 Dự án nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm từ hoa quả có múi Huyện Bạch Thông, Thành phố Bắc Kạn Công suất 20.000 tấn/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
2 Dự án xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Thành phố Bắc Kạn  Diện tích đất sử dụng khoảng 2 ha; quy mô giết mổ tối thiểu 20-50 con đại gia súc và 50 con lợn/ ngày Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
3 Dự án Nhà máy sản xuất đồ uống đóng chai bổ dưỡng từ  nguyên liệu tự nhiên (cam, quýt, mơ vàng, mía, rau,…) Thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông. Công suất: 100.000 lít sản phẩm/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
4 Dự án Nhà máy sản xuất rượu công nghiệp men lá với du lịch cộng đồng Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn Công suất 01 triệu lít/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
5 Dự án sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa, túi ni-lon, các sản phẩm khó phân hủy (ống hút, mây tre đan, túi hữu cơ,…) Thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Mới Công suất 01 triệu sản phẩm/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
6 Dự án liên kết phát triển chuỗi cung ứng sản xuất tiêu thụ rau an toàn Các xã Vũ Muộn, Sỹ Bình, huyện Bạch Thông – Diện tích: 40 ha

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Liên kết hợp tác sản xuất với người dân cung ứng giống, vật tư sản xuất rau các loại theo hướng an toàn; Tiêu thụ, chế biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
7 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Các xã Lục Bình, Tân Tú, Quân Hà huyện Bạch Thông. – Quy mô dự án: 100 ha

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
8 Dự án xây dựng vùng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao Xã Dương Phong, Quang Thuận và xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông – Quy mô dự án: 300 ha

– Lĩnh vực mời gọi đầu tư: Đầu tư thâm canh, cải tạo, thu mua, chế biến sản phẩm.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
9 Dự án trồng, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu Các huyện, thành phố – Quy mô: Theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
10 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ tre, nứa, vầu Các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể và Chợ Mới Công suất 100.000 m3/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
11 Dự án viên nén mùn cưa từ phế phẩm lâm sản Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới Công suất 120.000 tấn/năm hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
III Lĩnh vực Thể thao,  Du lịch
1 Dự án đầu tư khai thác các Khu du lịch sinh thái:

1. Lân Luông Núi Nàng Tiên

2. Khu du lịch Lủng Tráng

3. Khu du lịch Sam Chiêm

1. Thôn Khuổi Chang, xã Dương Sơn; huyện Na Rì;

2. Thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể

3. Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn.

1. Lân Luông Núi Nàng Tiên: 26,7 ha;

2. Khu du lịch Lủng Tráng: 300ha;

3. Khu du lịch Sam Chiêm: 300ha

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
2 Dự án Xây dựng cở sở hạ tầng Khu bảo tồn, phát triển giống dược liệu quý hiến thiên nhiên Kim Hỷ kết hợp du lịch sinh thái Rừng đặc dụng Kim Hỷ, Huyện Na Rì Diện tích: 200 ha Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
3 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu Sân golf tại: Chợ Mới (01 sân); huyện Na Rì (01 sân) – Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới;

– Thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì

– Diện tích Chợ Mới: 150 ha

– Diện tích Na Rì: 150 ha

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
IV Lĩnh vực Đô thị
1 Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên đường nội thị và đường tránh quốc lộ 3 Thị trấm Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn – Dọc 02 bên tuyến đường đường nội thị và đường tránh quốc lộ 3 đi qua thị trấn Phủ Thông Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
2 Dự án đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ Ngã ba đường tránh Yến Lạc – Kim Lư Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành Diện tích: 05ha Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
3 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Kạn Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cũ – Phường Minh Khai, thành phố Bắc Kạn – Diện tích đất: 2,2 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Xây dựng Bệnh viện khám chữa bệnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
4 Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, thương mại dịch vụ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch cũ, thành phố Bắc Kạn Diện tích đất: 0,44 ha Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
5 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương Mại Thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới – Diện tích:10 ha

– Lĩnh thu hút đầu tư: Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu thương mại

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389
6 Dự án đầu tư xây dựng Chợ trâu bò Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm – Diện tích mời gọi: 4,3 ha

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư kinh doanh hạ tầng chợ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; SĐT: Lâm Tiến Giáp: 0972.398.389

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content