Danh mục các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh Bắc Kạn

Ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh Bắc Kạn cũng ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi của Tỉnh là luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư tìm hiểu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn, nhất là các dự án về nông, lâm nghiệp, chế biến, dịch vụ du lịch …

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải một số chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực.

DANH MỤC

Các chính sách khuyến khích , ưu đãi đầu tư của tỉnh Bắc Kạn đang có hiệu lực

I

NÔNG, LÂM NGHIỆP

1

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

3

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án về chinh sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

4

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  Ban hành Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

5

Quyết quyết số 20/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  Ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bắc Kạn

6

Quyết quyết số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020.

II

CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

1

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

2

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Võ Tiến Quang

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content