Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

 

Trong thời gian qua, công tác phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, đến nay đã có những bước phát triển đáng kể, nhận thức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã có thay đổi rõ rệt; một số vướng mắc trong cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ được điều chỉnh, bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh mới có 01 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp của tỉnh là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tiềm lực tài chính yếu nên chưa mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ; cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ chưa thực sự hấp dẫn; điều kiện, thủ tục để được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi còn ngặt nghèo; một số quy định của Nhà nước về việc giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, thiếu hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu…

Do đó, để nâng cao chất lượng và số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh hỗ trợ để hình thành và phát triển được 5-8 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Quyết định được ban hành căn cứ trên Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg; Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Thông tư số 142/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Thông tư liên tịch số 55/2015-TT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đó, Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đưa ra 05 nội dung chính để triển khai thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ với định mức chi, hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Thứ hai, đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp có hoạt động KH&CN đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ và cán bộ quản lý khoa học công nghệ của tỉnh với định mức hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính.

Thứ ba, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 142/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 và Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của của UBND tỉnh.

Thứ tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 142/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 và Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của của UBND tỉnh.

Thứ năm, hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và công nghệ hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ: Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác; kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện dự án./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content