Văn bản pháp luật

[posts_table date_format=”d/m/Y” columns=”id:STT,title:Tên văn bản,content:Trích yếu,cf:cqbh:Cơ quan ban hành,cf:nbh:Ngày ban hành,cf:nhl:Ngày hiệu lực,cf:link:Tải về” post_type=”document” filters=”tax:danh_mc”]