Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025

Với mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm trong đầu tư sản xuất công nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới xuất khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình đề ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng được 03-04 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 35-40 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ xây dựng 01-02 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tổ chức 02 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 15-20 sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề; tổ chức 01 Hội chợ triển lãm trong nước; tham gia 04 hội chợ triển lãm, quảng bá sản phẩm công nghiệp tiêu biểu và hỗ trợ 70-80 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ chi phí thuê tư vấn, trợ giúp 40-60 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 02 – 03 cụm công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 01-02 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đối tượng áp dụng chương trình gồm: Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Chương trình đề ra 06 nội dung chủ yếu, 04 giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

– 06 nội dung chủ yếu, gồm: (1) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn. (2) Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. (3) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. (4) Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn. (5) Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông. (6) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

– 04 giải pháp thực hiện, gồm: (1) Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp hoạt động với các đoàn thể, chính trị-xã hội về hoạt động khuyến công. (2) Phát triển nguồn nhân lực, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. (3) Về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. (4) Về nguồn kinh phí cho chương trình.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 21.877 triệu đồng, từ Chương trình từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ; ngân sách địa phương theo phân cấp; nguồn đối ứng của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì tham mưu thực hiện./.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content