Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030

 

Ngày 09/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình được ban hành căn cứ trên: Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình phát triển triển nhà ở của tỉnh đề ra 03 quan điểm phát triển, cụ thể: Một là, đây là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn; hai là, phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, từng bước nâng cao về chất lượng và diện tích nhà ở, góp phần phát triển đô thị, nông thôn; ba là, phải đảm bảo sự bền vững, gắn với việc bảo tồn, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đảm bảo có hệ thống đồng bộ, giữ gìn sự cân bằng sinh thái, bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển mới 1.061.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 8.646.000 m2; trong đó: Nhà ở thương mại 106.080 m2; nhà ở xã hội 18.000 m2; nhà ở do dân tự xây dựng 936.717 m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 26,4 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị là 32,0 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 24,5 m2 sàn/người. Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, không để phát sinh mới và giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ xuống dưới 23,1%. Tổng quỹ đất để xây dựng là 179 ha.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển mới 1.509.000 m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên 10.155.000 m2; trong đó: Nhà ở thương mại 226.346 m2; nhà ở xã hội 33.000 m2; nhà ở do dân tự x toàn tỉnh đến năm 2030 đạt 29,9 m2 sàn/người, trong đó: khu vực đô thị là 34,8 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 27,7 m2 sàn/người. Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo đạt chất lượng từ bán kiên cố trở lên, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố, đơn sơ xuống dưới 18,9%. Tổng quỹ đất để xây dựng là 304 ha.

Chương trình xác định 02 định hướng phát triển nhà ở đối với khu vực đô thị và khu vực nông thôn; xác định 02 giai đoạn phát triển quỹ đất gồm giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đề ra 07 giải pháp chủ yếu để thực hiện, đó là: Nghiên cứu, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở, đảm bảo tỉ lệ giữa mật độ dân cư với diện tích đất của khu vực phù hợp; thực hiện đầy đủ về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc; tăng cường huy động nguồn vốn xã hội, tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay tín dụng; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, xây dựng nhà ở; phát triển nhà ở cho các đối tượng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, cơ chế phát triển nhà ở của Trung ương, của tỉnh Bắc Kạn.

Tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bắc Kạn là 15.420,3 tỷ đồng, trong đó: Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn khoảng 6.174,7 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn khoảng 9.245,6 tỷ đồng.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content