Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đáng kể về thành phần hồ sơ cũng như thời gian giải quyết TTHC, không có hồ sơ quá hạn. Qua đó góp phần tạo dựng được niềm tin với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của đơn vị. Sở đã tổ chức triển khai niêm yết, công khai và cập nhật, đăng tải các thủ tục hành chính trên cổng thông tin của tỉnh, của cơ quan.

Công tác kiểm soát TTHC của Sở được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao đến toàn thể cán bộ công chức trong giải quyết công việc theo đúng quy định của TTHC với tinh thần trách nhiệm cao nhất; phục vụ tốt nhất cho tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Qua rà soát đề xuất 04 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cụ thể: Đề nghị giảm thời hạn giải quyết 04 TTHC (Trong đó có 02 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đề nghị cắt giảm từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày; 01 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, đề nghị cắt giảm thời hạn giải quyết từ 23 ngày xuống còn 21 ngày làm việc; 01 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc từ 15 ngày xuống còn 13 ngày làm việc), nội dung đơn giản hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tổng chi phí cắt giảm được sau khi thực hiện đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính là 34.551.170 đồng/năm (chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 179.374.875 đồng/năm; chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 144.823.705  đồng/năm), tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí là 19,26 %. Thông qua rà soát, đơn vị đã kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
được tăng cường triển khai thực hiện trên website của Sở

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh công bố 117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có 92 TTHC thực hiện tại cấp tỉnh (TTHC ban hành mới: 01; TTHC sửa đổi, bổ sung: 82; bãi bỏ TTHC: 09 thủ tục); 25 TTHC thực hiện tại cấp huyện ( TTHC sửa đổi, bổ sung: 21; Bãi bỏ TTHC: 04 thủ tục). Sở đã thực hiện đăng tải và công khai toàn bộ nội dung thủ tục hành chính hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tổng số TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện đang giải quyết gồm 147 TTHC, trong đó 100% thực hiện DVCTT mức độ 3; DVCTT mức độ 4 thực hiện đối với 60 TTHC, đạt 40,8%.

Thời gian qua, Sở KH&ĐT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị máy móc và phương tiện làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc và phát huy hiệu quả công tác của cán bộ, công chức. Hiện nay, Sở đang sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phục vụ điều hành công việc chung của cơ quan. Phần mềm này giúp cán bộ, công chức trong cơ quan có thể quản lý, tra cứu và theo dõi văn bản nhanh chóng, thuận tiện; xử lý công việc kịp thời, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Sở cũng đang thực hiện việc cấp giấy đăng ký doanh nghiệp trên phần mềm đăng ký kinh doanh toàn quốc nhằm đảm bảo minh bạch, kịp thời, tránh sai sót, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần kiểm soát được chất lượng hồ sơ của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát được thời gian giải quyết công việc của các phòng chuyên môn thuộc Sở. Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, từ 01/8/2019 thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Trong đó tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa http://motcua.backan.gov.vn 143 hồ sơ. Tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống Đăng ký doanh nghiệp quốc gia http://dangkykinhdoanh.gov.vn 659 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (có 53 hồ sơ đăng ký qua mạng); 62 hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp; 529 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; 18 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD, chi nhánh; 40 hồ sơ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; 10 hồ sơ giải thể doanh nghiệp; đã xử lý đúng hạn 100% hồ sơ theo thời gian quy định của TTHC.

Trong năm 2019, đơn vị chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; phản ánh kiến nghị về hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC được tăng cường triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ CCHC lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tháng, trong Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đăng tải trên Website của đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở thời gian qua còn hạn chế nhất định. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC hiệu quả chưa cao vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Mặt khác, người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính do việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Tương tự, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát để công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định; đẩy mạnh công tác rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg./.

 Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content