Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã

Để hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) thực hiện việc sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn tạo ra sản phẩm có chất lượng, có thị trường tiêu thụ ổn định, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho các HTX như: Nhà kho, nhà xưởng, nhà lưới, đường giao thông…

 Trong những năm gần đây, kinh tế tập tể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hình thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Các HTX đã góp phần không nhỏ vào chuyển dịch kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, ổn định kinh tế – xã hội.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 6 HTX được nhận hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 3 HTX được hỗ trợ xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, nhà kho là HTX Nông nghiệp Tân Thành, HTX Rượu chuối Tân Dân và HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang; có 3 HTX hỗ trợ xây dựng đường trục chính giao thông nội đồng vùng cam quýt, gồm HTX Mộc Lan Rừng, HTX Đại Hà, HTX Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Dương Phong.

HTX Nông nghiệp Tân Thành là một trong những HTX được nhận hỗ trợ xây dựng nhà kho, nhà xưởng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/9/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (nay được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh); các chính sách theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Chương trình khuyến công và các dự án khác đã hỗ trợ về trang thiết bị máy móc, nhà xưởng cho một số HTX…

Các công trình hỗ trợ HTX trên địa bàn tỉnh được thực hiện đều phát huy hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực, giúp các HTX chuẩn hóa quy trình sản xuất, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động, đem lại thu nhập cho các thành viên HTX, người lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ hạ tầng nhìn chung còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu và mục tiêu phát triển HTX hiện nay. Phần lớn các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, giá trị tài sản của các HTX không lớn, chủ yếu là các tư liệu sản xuất nhỏ phục vụ cho hoạt động sản xuất; các HTX cơ bản chưa có nhà xưởng, nhà kho để sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản mà chủ yếu dùng nhà của thành viên HTX làm nơi sản xuất kinh doanh và tập kết sản phẩm sản xuất ra…

Vì vậy, với mục tiêu đưa các HTX trở thành hạt nhân liên kết kinh tế hộ nông dân với doanh nghiệp nông nghiệp, thực sự là tổ chức kinh tế của nông dân, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ HTX theo tỉnh thần nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển kinh tế tập thể, HTX, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững…

Hiện UBND tỉnh cũng đã xây dựng xong dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để trình HĐND tỉnh khóa X xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ mười sẽ được tổ chức trong tháng 10/2022. Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án khoảng 31.580 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 30.000 triệu đồng, đối ứng của HTX 1.580 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2024. Nghị quyết được thông qua sẽ tạo điều kiện cho các HTX trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho phục vụ bảo quản, sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp…

Thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng các HTX, tỉnh Bắc Kạn kỳ vọng sẽ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cũng hiện thực hóa mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng bền vững sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm thu hút lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện diện mạo nông thôn, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (Tác giả Thu Cúc)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content