Bắc Kạn triển khai công tác hỗ trợ nguồn nhân lực cho các hợp tác xã

Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước. Đối với tỉnh Bắc Kạn, Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 -2025 đã được UBND tỉnh ký Quyết định ban hành thực hiện, đến nay đã có nhiều chính sách hỗ trợ tốt hơn cho các Hợp tác xã , trong đó chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực là một trong những chính sách đang được triển khai thực hiện tại tỉnh.

Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả của Hợp tác xã. Chính sách thu hút nguồn nhân lực tham gia quản lý, làm việc tại Hợp tác là một trong những chính sách thiết thực và hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể phát triển.

Thực hiện quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực cho Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các hợp tác xã có nhu cầu về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã. Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ một lần để thuê 01 lao động có trình độ Cao đẳng trở lên về làm việc tại hợp tác xã, lao động có thể là thành viên, con em thành viên Hợp tác xã hoặc lao động thuê ngoài, độ tuổi không quá 35 tuổi đối với lao động nữ và không quá 40 tuổi đối với lao động nam, thời hạn hỗ trợ tối đa 36 tháng (tính đến hết ngày 31/12/2025). Liên minh Hợp tác xã tỉnh được giao là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch.

Hiện nay, Tổ công tác hỗ trợ nguồn nhân lực HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025 (bao gồm đại diện các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo, viên chức Liên minh HTX) được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 đang thực hiện nhiệm vụ triển khai các bước thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách các HTX đủ điều kiện hỗ trợ nguồn nhân lực giai đoạn 2022-2025.

(Tổ công tác hỗ trợ nguồn nhân lực tổ chức hướng dẫn các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ nguồn nhân lực)

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã thông qua việc hỗ trợ, đưa lao động trẻ có trình độ về làm việc tại các Hợp tác xã góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025./.

Hà Nhung

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content