Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nhằm tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa tập trung cho hoạt động xúc tiến đầu tư … đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 xác định 03 mục tiêu, cụ thể như sau: (1) Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025. (2) Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, có tính ổn định và sát với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp. Coi đây là giải pháp quan trọng để tạo môi trường thuận lợi cho các đầu tư. (3) Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững. Trong đó, ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực sau: Lĩnh vực nông, lâm nghiệp; lĩnh vực dịch vụ – du lịch; về công nghiệp chế biến, chế tạo; về công nghiệp sản xuất và phân phối điện; về sản xuất tiểu thủ công nghiệp – làng nghề.

 Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023 xác định 08 chương trình trọng tâm sau: (1) Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; (2) Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư; (3) Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; (4) Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; (5) Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; (6) Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; (7) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; (8) Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình; Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách, kiểm tra, giám sát việc chi ngân sách cho các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt Chương trình; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc liên quan; kết nối, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương theo ngành dọc để tổ chức, lồng ghép thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực phụ trách./.

Thông tin chi tiết Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023: QD BAN HANH CHUONG TRINH XUC TIEN DAU TU NAM 2023 

Nguyễn Bình

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content