• Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc, với hoạt động sản xuất chính của người dân là nông, lâm nghiệp và có nhiều sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng. Thực hiện chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh XI nhiềm kỳ 2015-2020 về “Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh thực hiện Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, năm 2019 cả tỉnh có 70 sản phẩm được xếp hạng, tính đến hết năm 2019 toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 105 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (97 sản phẩm 3 sao; 8 sản phẩm 4 sao).

 • Thời gian qua, công tác quản lý doanh nghiệp đã được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Qua đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 11/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

 • Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Các HTX đã trở thành động lực thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác giữa các cơ sở sản xuất, góp phần phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 • Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế chính sách về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

 • Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đáng kể về thành phần hồ sơ cũng như thời gian giải quyết TTHC, không có hồ sơ quá hạn. Qua đó góp phần tạo dựng được niềm tin với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

 • Năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đáng kể về thành phần hồ sơ cũng như thời gian giải quyết TTHC, không có hồ sơ quá hạn. Qua đó góp phần tạo dựng được niềm tin với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

 • Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 60/63 tỉnh thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm chủ động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất kinh doanh, Bắc Kạn đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo những điểm thu hút với doanh nghiệp.

 • Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

 • Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công )năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương đã được người dân ghi nhận; đồng thời qua đó, giúp các cấp chính quyền nhận thấy những tồn tại, hạn chế để có giải pháp từng bước nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

 • UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 • Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Thời gian qua, Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1 
211 người đang online