• Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 • Năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển kinh tế theo Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 • Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã nâng cao trách nhiệm trong việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể hợp tác xã, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn đảng bộ và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, số lượng và chất lượng hoạt động của HTX đã tăng đều qua các năm.

 • Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác kiếm soát đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

 • Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh tại tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hoá; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

 • Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn, là nguồn lực góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp.

 • Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch cho nhà đầu tư.

 • Là tỉnh miền núi có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã từng bước quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

 • Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn đạt 62,8 điểm, tăng 9,2 điểm so với năm 2015; xếp thứ hạng 59/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với thời điểm năm 2015, thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình trên cả nước. Đáng chú ý là một số chỉ số đạt ở mức cao như: Chỉ số tính minh bạch, Chỉ số cạnh tranh bình đẳng, Chỉ số đào tạo lao động.

 • Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2025 nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh hiệu quả, phòng ngừa rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

 • Từ sự quan tâm của tỉnh cùng sự nhanh nhạy của các doanh nghiệp trong nắm bắt công nghệ, xu hướng tiêu dùng mới, việc ứng dụng thương mại điện tử đã góp phần tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hướng tới nền kinh tế số trong tương lai.

 • Theo báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 được công bố tháng 4/2020, tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng, tăng 05 bậc so với năm 2018, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước. Trong đó, có 4/8 chỉ số thành phần được đánh giá ở nhóm điểm cao nhất và trung bình cao, gồm: Chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường.

 • Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 817 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 26 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ đầu năm đến nay. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 08 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 1.350 tỷ đồng. Lũy kế đến thời điểm này, tỉnh Bắc Kạn có 104 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 9.600 tỷ đồng, trong đó có 60 dự án đã hoàn thành.

 • Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2016 - 2020, khu vực kinh tế tư nhân mỗi năm đóng góp 10% GRDP của tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Ngày 25/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Phùng Quốc Chí - Phó cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã làm trưởng đoàn, về khảo sát xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020-2030.

1 2 3 
433 người đang online