Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước

Đăng ngày 17 - 02 - 2020
100%

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế chính sách về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước được tăng cường nhằm phát hiện kịp thời vi phạm, tiêu cực tham nhũng. Ngành chức năng đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; thực hiện công khai báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các cơ quan, tổ chức.

Cùng với đó, quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp được nâng cao. Thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư vốn nhà nước, theo cơ chế phân cấp quản lý thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh các doanh nghiệp.

Tính đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 03 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV QLKT công trình thuỷ lợi Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực: Trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng; hoạt động kinh doanh xổ số; hoạt động trong lĩnh vực khai thác xử lý và cung cấp nước; phục vụ tưới tiêu phục vụ trồng trọt. Toàn tỉnh có 01 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính công khai, minh bạch về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước.

Các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới đã thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đầu tư sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh kế hoạch tài chính và chiến lược phát triển của doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm nhiệm vụ công ích đã được nhà nước giao. Trong 03 doanh nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo quy định có Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn kinh doanh có hiệu quả tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao theo từng năm.

Công ty TNHH MTV QLKT công trình thuỷ lợi Bắc Kạn được thành lập theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 đến nay đã ổn định và kinh doanh doanh có hiệu quả đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ cung ứng sản phẩm nhiệm vụ công ích đã được nhà nước giao. Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đã hoàn thành việc sắp xếp lại theo đề án đã được phê duyệt.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn sau khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp luôn đảm bảo duy trì và phát triển. Đóng góp và thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp hiệu quả và theo đúng quy định. Đảm bảo thực hiện quyền, trách nhiệm, chế độ tiền lương, phù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và các quyền lợi khác đối với người lao động người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Có thể thấy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tập trung cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Nguyễn Nga

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp(20/04/2020 3:03 CH)

Bắc Kạn thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm(20/04/2020 2:59 CH)

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,...(03/04/2020 4:09 CH)

Tăng cường hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã (18/02/2020 2:23 CH)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn...(17/02/2020 2:31 CH)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 11:05 SA)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 8:48 SA)

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh...(26/11/2019 3:13 CH)

228 người đang online