• Ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh Bắc Kạn cũng ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi của Tỉnh là luôn tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư tìm hiểu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn, nhất là các dự án về nông, lâm nghiệp, chế biến, dịch vụ du lịch ...

1 
186 người đang online